nieuws 2

Loura Raamsdonk-Bimmel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Geplaatst op 26-04-2017  -  Categorie: 2. uitgelicht

loura-onderscheiden

 

Bij de algemene decoratieverlening 2017 op woensdag 26 april heeft ons lid Loura Raamsdonk-Bimmel een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Mevrouw Raamsdonk-Bimmel is gedurende een lange periode als veelzijdige en energieke vrijwilliger maatschappelijk actief op diverse terreinen. Religie vormt een rode draad in het leeuwendeel van de activiteiten van mevrouw   Raamsdonk.

 

Zo is ze al vanaf 1977 Kindernevendienstleidster van de Protestantse Gemeente te Maassluis. Van 1988 tot 2000 was ze ook voorzitter van de Kindernevendienst. Van 1994 tot 2006 is ze ouderling geweest van Hervormde Wijkgemeente Koningshof. Van 2000 tot 2006 was ze voorzitter van de  Centrale Kerkenraad Hervormde Gemeente Maassluis. Mevrouw Raamsdonk heeft een belangrijke rol gespeeld in het samenvoegen van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk van Maassluis. Haar eerste contacten hiervoor begonnen in 2003. Ze was voorzitter van de Gefedereerde Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk Maassluis, van 2005 tot 2006.

 

Zij was verder van 2003 tot 2007 voorzitter van de Fusieraad Protestantse Kerk Nederland. Als voorzitter zag ze kans verschillen te overbruggen en steeds de juiste toon te treffen. Ze accepteerde de mening van anderen, zonder haar   eigen identiteit prijs te geven. In december 2008 werd dankzij haar drijvende kracht de Protestantse Gemeente te Maassluis (PKN) gevormd, dit was een bestuurlijk kunststukje. Sinds 2011 is mevrouw Raamsdonk actief als medewerkster en later als bestuurslid actief voor de Oecumenische Kring De Vloot. De Oecumenische Kring organiseert onder andere avonden voor senioren ter bestrijding van eenzaamheid en om de onderlinge contacten van

 

ouderen te vergroten. Ze is ook sinds meditatieleider bij de Protestantse Gemeente Maassluis. Maar ook buiten de kerk heeft mevrouw Raamsdonk zich buitengewoon ingezet.

 

Zo is ze van 2011 tot heden lid van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Dit adviesorgaan adviseert gevraagd en ongevraagd het Maassluise college van b en w over alles wat er speelt rondom het sociaal domein. Ze is bij dit belangrijke orgaan betrokken vanaf de oprichting. Vanuit haar werkervaring en grote betrokkenheid bij de Maassluise gemeenschap heeft ze een uitstekende inbreng getoond bij de advisering aan b en w. Daarnaast is ze van 2006 tot 2015 voorzitter geweest van leesclub Lectio. Ze bereidde vragen voor zodat er altijd een interessante literaire avond volgde, ze nodigde de gasten uit en zorgde voor vervoer. Vanaf 2012 is mevrouw Raamsdonk actief als vrijwilligster bij Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ). Ze is beschikbaar om ingezet te worden bij eenieder in de laatste levensfase om hun en hun naasten te ondersteunen. Ze wordt door VPTZ beschouwd als een echte ambassadeur voor dit moeilijke maar ook zeer dankbare werk. Daarnaast staat ze altijd klaar met raad en daad voor mensen die in de knel zitten. Ze bezoekt zieken en begeleidt hen naar artsen en de woningstichting als er thuis aanpassingen nodig zijn. Bij Stichting Chris (een Kindertelefoon in Dordrecht) is ze van 1995 tot 1999 pedagogisch ondersteuner en jongerenbegeleider geweest.

 

Van 1991 tot 1992 vormde ze een vakantiegastgezin bij Europa Kinderhulp. Ze heeft dit op eigen initiatief verder voortgezet tot 1995. Ze heeft verder jarenlang een pleegkind op afstand gehad. Bij de scouting is mevrouw Raamsdonk ook te vinden, daar is ze met veel enthousiasme kampleidster.